Jaarverslag

2017

Bewust
werken aan
veiligheid

1.    VOORWOORD

Samenwerken aan veilig vakmanschap

Terugkijkend op 2017 zijn er veel momenten die een plek verdienen in dit jaarverslag. Ik wil er één uitlichten: de dag waarop we onze dozen pakten en verhuisden van Utrecht naar Amersfoort. Op weg naar het Railcenter, waar we vanaf medio 2017 werken in een innovatieve omgeving waar veilig vakmanschap vooropstaat.

 

‘Je kunt het niet met regelgeving alleen’

 

Die stap is illustratief voor de ontwikkeling die railAlert momenteel doormaakt. Dit jaar hebben we actief gezocht naar innovatie en verdieping. Met het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) gaan we van versie 1.0 naar versie 2.0. Er is een nieuwe veiligheidstraining gekomen – ‘Spoor jij wel?’ – met veel meer aandacht voor het veiligheidsbewustzijn van werknemers. En we hebben veiligheidsinspecties ingevoerd, waardoor we de veiligheid kunnen monitoren en aanscherpen. De eerste resultaten van deze inspecties zijn bekend en die zijn hoopgevend.

In de werkkamers zijn bovendien allerlei regelingen onder de loep genomen. Zo worden VVW-Trein, -Metro en -Tram geactualiseerd, een proces waarbij meer integratie van regels, meer eenvoud en meer helderheid vooropstaat. We willen werken aan duidelijke én toepasbare regels die vakmensen stimuleren om veilig te werken.

Intussen staat ook de fusie met de Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid (SAS) op stapel. Daardoor kan railAlert uitgroeien tot hét veiligheidsinstituut voor de spoorbranche. Straks kan men met álle vragen over veiligheid voor werkers aan het spoor bij ons terecht.

Samen bouwen we aan heldere regels, maar vooral aan een scherp veiligheidsbewustzijn. Dat laatste bereiken we niet alleen met betere regelgeving. Behalve externe regels heeft onze branche de intrinsieke motivatie nodig om veiligheid op één te zetten. Daar hebben we in 2017 aan gewerkt – en daar gaan we voortvarend mee door.

 

Co van der Aa
bestuursvoorzitter railAlert

 

2.    Karel van Gils en Co van der Aa schetsen de trends

‘De spoorbranche krijgt steeds meer oog voor veilig werken’


Wat is de rode lijn van 2017? Met bestuursvoorzitter Co van der Aa en secretaris Karel van Gils (ProRail) nemen we het jaar van railAlert in vogelvlucht door. “We zien groei in het veiligheidsbewustzijn van bedrijven en medewerkers.”

 

In 2017 hebben railbeheerders, aannemers, ingenieursbureaus en andere betrokkenen de schouders gezet onder een veilige werkomgeving. RailAlert speelt hierin een belangrijke rol. In samenwerking met de spoorbranche werkt de stichting continu aan het verbeteren van de arbeidsveiligheid. Dat gebeurt door de ontwikkeling van brancherichtlijnen en Best Practices, trainingen zoals Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS), SafetyWalks, veiligheidsinspecties en veel meer. Het doel: geen dodelijke ongevallen en geen ongevallen met verzuim. Of in jip-en-janneketaal: na het werk weer gezond naar huis.

Alert blijven
Een van de meest in het oog springende programma’s van railAlert is het Digitaal Veiligheidspaspoort, dat training en certificering van medewerkers combineert. Met de invoering van het DVP 2.0 en veiligheidsinspecties heeft het paspoort in 2017 een forse groei doorgemaakt. “Het is een grote vooruitgang dat de inspecteurs van railAlert ter plekke kijken of er veilig gewerkt wordt, en dat ze mensen wijzen op verbetermogelijkheden”, zegt Karel van Gils. “We krijgen daar ook positieve reacties op. Het levert goede gesprekken op over de 9 Life Saving Rules die we met elkaar hebben afgesproken. Je merkt dat het belangrijk is om steeds opnieuw aandacht te hebben voor die veiligheid, ook als je al dertig jaar in de branche zit en de regels al honderd keer hebt gehoord. Door erover in gesprek te blijven, blijf je alert en maak je het werken veiliger en beter.”


‘Door in gesprek te blijven over veiligheid, maak je het werk veiliger’

Karel van Gils

 

Eenvoudige voorschriften
Een belangrijk handvat voor het veilig werken is het Voorschrift Veilig Werken Trein, dat in 2017 is vernieuwd en naar verwachting in 2018 geïmplementeerd wordt. “Jarenlang heeft de focus in de branche sterk gelegen op de regelgeving”, vertelt Co van der Aa. “Nu zoeken we veel meer naar de balans tussen de juiste regels, eigen verantwoordelijkheid en praktische toepasbaarheid. Met de aanpassing van VVW-Trein sluiten we beter aan op de praktijk. We hebben de regels geoptimaliseerd en vereenvoudigd, zodat het voorschrift heldere en logische handvatten geeft voor veilig werken. Datzelfde is ook gebeurd voor Lokaal Spoor: met de komst van VVW-Metro en -Tram ligt er een praktisch handboek waar de diverse lightrailpartijen mee uit de voeten kunnen.”

Leren van ervaringen
Om te kijken in hoeverre er écht veilig gewerkt wordt langs het spoor, is railAlert naast de veiligheidsinspecties ook actief bezig met het monitoren van incidenten. Het Veiligheidsdashboard is in 2017 doorontwikkeld zodat er nu ook kwalitatieve analyses mogelijk zijn. Karel van Gils: “Ik merk dat we als branche heel bewust bezig zijn met het vormen van ons veiligheidsbewustzijn. Een belangrijk onderdeel daarin is het leren van de ervaringen op de werkplek. Daardoor kun je het veilig werken verder verbeteren. Daarom is het heel erg nodig dat we als sector alle incidenten en ervaringen doorgeven. Via het Veiligheidsdashboard kunnen we een compleet beeld krijgen van de problemen, zodat we weten waarop we moeten sturen. Ik doe dan ook een appèl op iedereen in onze branche om hun ervaringen te blijven melden. Dat helpt om een volgende stap te zetten in veiligheidsbewustzijn.”

 

‘We zoeken naar de balans tussen de juiste regels, eigen verantwoordelijkheid en praktische toepasbaarheid’

Co van der Aa

 

Op weg naar de toekomst
RailAlert trekt ook in 2018 samen met bedrijven op om de veiligheid te vergroten. Wat zijn dit jaar de belangrijkste aandachtspunten? Co van der Aa: “Een belangrijke ontwikkeling is de voorgenomen fusie met de Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid (SAS). Ook de invoering van het DVP bij metro en tram is een grote stap. Verder hopen we VVW-Trein te kunnen implementeren en werken we aan certificering van nieuwe beveiligingsmiddelen. En natuurlijk geven de veiligheidsinspecties ons veel input om programma’s en beleid verder aan te scherpen. Uiteindelijk gaat het erom dat regelgeving en training zo dicht mogelijk aansluiten op de beleving van bedrijven en werknemers. Zodat veilig werken een logisch en normaal onderdeel van het werk is en blijft.”

3.    Het DVP als ankerpunt voor veilig werken

‘De nieuwe inspecties verhogen het veiligheidsbewustzijn’

Zo’n 60.000 medewerkers in de spoorbranche hebben een Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) als bewijs van deelname aan het veiligheidsprogramma van railAlert. RailAlert heeft als doel om het veilig werken aan en rond het spoor te bevorderen. Door middel van het veiligheidsprogramma zijn verschillende verbeterinitiatieven ingevoerd. In de afgelopen zes jaar werd het DVP hét veiligheidsprogramma voor iedereen die aan het spoor werkt. Programmamanager Eric Schoenmakers schetst de ontwikkelingen in 2017.

 

In 2012 werd het DVP geïntroduceerd: een programma om veilig werken op en rond het spoor te bevorderen. Met de pas toont een medewerker aan dat hij trainingen heeft gevolgd en de juiste keuringen en certificaten heeft om zijn werk op een veilige en verantwoorde manier te kunnen doen. Het garandeert nog niet dat iemand zijn werk ook echt veilig uitvoert. Met het verder ontwikkelen van het DVP-programma in 2017 zijn flinke stappen gezet om het veilig werken aan en rond het spoor te bevorderen. We nemen drie ontwikkelingen onder de loep.

 

‘Door de inspecties zijn bedrijven alerter geworden op de veiligheid’

 

 1. Van DVP 1.0 naar DVP 2.0

“In 2012 werd het DVP ingevoerd”, vertelt Eric. “Om in aanmerking te komen voor een DVP-pas heeft men de afgelopen jaren een toets (Toegang Tot Het Spoor/Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS)) en een initiële veiligheidsbewustzijnstraining (VBT) moeten volgen. De toets en de VBT hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. In 2017 zijn de eerste certificaten verlopen. Daarom kwamen mensen in aanmerking voor een hercertificering. Die bestaat uit het volgen van de toets VTOS en het volgen van een andere VBT: ‘Spoor jij wel?’.”

Railalert heeft dit moment aangegrepen om het DVP naar een hoger niveau te tillen: “In de nieuwe training ‘Spoor jij wel?’ is veel meer ruimte voor de dialoog. Gedragstrainers praten met de cursisten over herkenbare en soms ook confronterende veiligheidsdilemma’s. Er is veel interactie en een positieve sfeer. Daardoor ontdekken de cursisten wat valkuilen zijn en vergroten ze hun veiligheidsbewustzijn. De cursus wordt afgerond met de toets Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS), die de eerdere toets Toegang Tot Het Spoor (TTHS) heeft vervangen.”

 1. Een nieuw programma voor veiligheidsinspecties

Een andere grote verandering in 2017 is de ontwikkeling van het veiligheidsinspectieproces op het gebied van het naleven van de 9 Life Saving Rules (LSR). Naast het ontwikkelen van de processen rondom deze veiligheidsinspecties is ook een aantal veiligheidsinspecteurs binnen railAlert aangesteld. Eric: “Deze veiligheidsinspecteurs van railAlert (VIR) inspecteren de medewerkers die een DVP-pas behoren te hebben (in de zones A en B en op bouwplaatsen van ProRail) op naleving van de 9 LSR. Constateert de VIR een afwijking, dan gaat hij in gesprek met de betrokkene om diegene op een coachende manier bewust te maken van zijn afwijking. De afwijking wordt ook naar de werkgever verstuurd met als doel hoor en wederhoor te registreren. Daarna wordt de afwijking door een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeeld (met vertegenwoordigers uit de branche). De commissie kijkt of de afwijking ook een overtreding is. De VIR geeft indien mogelijk ook een terugkoppeling aan de verantwoordelijk veiligheidsfunctionaris ter plaatse.”

De afhandeling van zo’n melding is zo ingericht dat er heel snel actie wordt ondernomen. “Eerst kan de werkgever zijn visie geven, dan beoordeelt een toetsingscommissie of er sprake is van een overtreding, en vervolgens kan ProRail bepalen of er een sanctie nodig is. Gemiddeld binnen tien dagen is de zaak rond. Het is dus ‘lik op stuk’, en dat werkt erg goed om de houding van mensen aan te scherpen.”

 1. Verbeterplannen op basis van rapportages

Door de inspecties krijgt railAlert een helderder beeld van wat goed gaat en wat beter kan. Met de rapportages van 2017 kon al een aantal verbeterslagen gemaakt worden. We noemen er vier.

DVP op de man | “In de eerste plaats merkten we dat medewerkers hun DVP-pas vaak niet bij zich droegen. Deze lag nog in de bouwkeet of de auto. Daarom hebben we de richtlijn verruimd. In plaats van ‘de pas op de man’ kun je ook een foto van de pas met de mobiele telefoon maken. Dan kun je bij een inspectie altijd aantonen dat je het DVP hebt, ook al heb je de pas niet feitelijk bij de hand.”

Dagpassers in beeld | “Daarnaast constateerden we dat het proces rond de dagpassen aangescherpt moest worden. Een dagpas is een veiligheidspas voor één dag (of weekend), voor mensen die bijvoorbeeld sporadisch in het spoor komen. Je mag maximaal 10 dagpassen per jaar per persoon uitschrijven, maar we zagen dat dit soms vaker gebeurde. Verder merkten we dat deze mensen vaak niet goed begeleid werden op de bouwplaats. We hebben de begeleiding, controle en procesgang rond de dagpassen nu veel strakker neergezet.”

Aandacht voor instructies | Een derde punt van aandacht bleek de veiligheidsinstructie op de bouwplaats: “Uit de inspecties werd duidelijk dat de instructies van de verantwoordelijk veiligheidsfunctionaris niet altijd helder waren en (wellicht daardoor) ook niet altijd nageleefd werden. In 2018 gaan we daar veel meer aandacht aan besteden.”

Werkgever ook opnemen in het VIR-proces | In de vierde plaats merkten de veiligheidsinspecteurs dat een aanzienlijk aantal afwijkingen gedaan werd in het belang van de werkgever: “De DVP-pashouder deed dan een afwijking op een LSR terwijl de werkgever hierin ook een aandeel had. Een voorbeeld is het dragen van een harnas in een hoogwerker. Als een medewerker verplicht is om in een hoogwerker een harnas te dragen terwijl de werkgever geen harnas geleverd heeft, zou hij moeten weigeren om in de hoogwerker aan het werk te gaan. Maar je moet van goeden huize komen om zoiets ook echt te doen. De werkgever heeft een zorgplicht ten aanzien van zijn medewerkers. Hij dient ervoor te zorgen dat de middelen om veilig te kunnen werken in voldoende mate aanwezig zijn. Hierin is de werkgever dus tekortgeschoten. Wij vinden dat dit tekortschieten in de zorgplicht van de werkgever ook beoordeeld mag worden, met als doel verbetermaatregelen te bevorderen. Medio 2018 zal dit proces met betrekking tot de werkgever binnen het VIR-proces gerealiseerd zijn.”

DVP en de branche
Terugkijkend: wat hebben deze ontwikkelingen in de branche als geheel gedaan? “Ik zie dat bedrijven door de inspecties alerter zijn geworden op veiligheid. Tijdens een eerste presentatie over de resultaten van de inspecties lieten bedrijven ook weten dat ze positief zijn over deze aanpak. Ze nemen de overtredingen serieus. Het thema veiligheid staat hierdoor weer hoger op de agenda. De resultaten van de inspecties zijn in het algemeen ook positief: 97% heeft geen afwijking. Een grote kanttekening is wel dat we alleen de werkzaamheden met een buitendienststelling (WBI) hebben bezocht en dat in 80% van de gevallen de inspecties vooraangekondigd zijn. Het is de uitdaging om ook de locaties te bezoeken die niet op de WBI-lijsten staan en dat we ook een aantal keer niet vooraangekondigd onze inspecties kunnen uitvoeren.”


Lees meer over het DVP of bekijk de video over de training ‘Spoor jij wel?’

 


 

In 2018 op het programma

•  Meer aandacht voor de rol van de werkgever bij gemaakte fouten langs het spoor.
  Onderzoek naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een DVP-app.
  Uniformiteit rond de helmplicht, die nu nog niet door ieder bedrijf gehanteerd wordt.
  Toevoegen van metro- en trammedewerkers aan het DVP-programma.
  Ontwikkelen van een gedegen financieringsstructuur door onder meer het vragen van een bijdrage voor de uitgifte van dagpassen.

4.    Naar een nieuw VVW-Trein

‘Een goed veiligheidsvoorschrift sluit naadloos aan op de praktijk’

De afgelopen jaren groeide de behoefte aan een eenvoudiger en beter bruikbaar Voorschrift Veilig Werken Trein (VVW-Trein). In 2017 hebben we daarom hard gewerkt aan de doorontwikkeling van het voorschrift. Het resultaat is een heldere en praktische set regels.

 

“Als je wilt dat een voorschrift ook echt ‘wérkt’ op de bouwplaats, dan moet het naadloos aansluiten op de praktijk”, zegt Robert Oosterhof, directeur van railAlert. “Bij het maken van het nieuwe VVW-Trein hebben we daarom de spoorbranche over allerlei onderdelen geconsulteerd. Bijvoorbeeld over het combineren van veiligheidstaken en de rol van de VGCU, over de frequentie en instructie van de Taak Eigen Veiligheid (TEV), en over het oversteken van sporen en het werken op perrons. In werksessies hebben we grondig gekeken naar de casuïstiek. We wilden heel goed snappen wat er moet gebeuren en hoe we dat goed in praktijk kunnen brengen.”

 

‘Bij het maken van VVW-Trein hebben we de spoorbranche actief geconsulteerd’

 

Pilotprojecten
Op basis van de brancheconsultatie is het nieuwe conceptvoorschrift in 2017 verder aangescherpt. Daarna is railAlert gestart met de voorbereiding van een aantal pilots. “Deze pilots zijn bedoeld om het nieuwe VVW-Trein in de praktijk te ervaren en te testen. De ervaringen die we hiermee opdoen, helpen ons om het voorschrift in de loop van 2018 goed te implementeren.”

Toetsing door Inspectie SZW
Voordat VVW-Trein definitief vastgesteld kan worden, moet de Inspectie SZW het voorschrift eerst goedkeuren. “Na consultering van de SAS hebben we het nieuwe VVW-Trein voorgelegd aan deze inspectie. We verwachten dat die in de eerste helft van 2018 met een terugkoppeling komt. Op basis daarvan kunnen we het voorschrift zo nodig aanpassen en daarna definitief maken. Parallel hieraan werken we nu ook aan het aanpassen van alle certificeringen en examens.”

 

Lees meer over de regelgeving voor veilig werken op en rond het spoor.

5.    Op weg naar een veiliger Lokaal Spoor

‘Regels moeten zó logisch zijn dat je ze nooit meer vergeet’

Als bestuurslid namens Lokaal Spoor vertegenwoordigt Paul Lorist de lightrailbedrijven bij railAlert: RET, GVB, HTM en RTU. Door intensief overleg in de werkkamer heeft dit vierspan in 2017 meters gemaakt. Paul vertelt wat er is bereikt.

 

“Werken is leuk, maar gezond thuiskomen na je werk is nog veel leuker. Daarom wil ik eraan bijdragen dat werken op en rond het spoor zo veilig mogelijk is.” Paul Lorist, directeur Techniek bij openbaar vervoerder RET in Rotterdam, is duidelijk over zijn drijfveren. Hij heeft 500 man onder zijn hoede, waarvan velen bijna dagelijks op en rond het spoor werken. Zijn inzet is dat geen van hen iets overkomt. Toen railAlert hem vroeg om namens Lokaal Spoor zitting te nemen in het bestuur, hoefde hij daar dan ook niet lang over na te denken. “Ik werk er graag aan mee om het veiligheidsbewustzijn van mensen te vergroten.”

Veilige regels?
Want veiligheid begint niet met regels, maar met een houding, vindt Paul. “Regelgevende instanties denken vaak dat hoe meer regels je verzint, hoe veiliger het wordt. Maar regels op zich bieden geen veiligheid. Veiligheid begint met een bewustzijn. Mensen moeten zich allereerst realiseren wat de risico’s zijn en beseffen dat ze primair zélf verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid. Daarom vind ik de rationalisering van de regels heel belangrijk. Regels moeten logisch zijn: zó logisch dat je ze na één keer horen nooit meer vergeet. Natuurlijk kan dat niet altijd, we werken met complexe systemen. Maar ook dan is het belangrijk dat we de regels zo opstellen dat ze echt lánden. Binnen railAlert zijn we die weg gelukkig ingeslagen.”

Dichter bij elkaar
In de werkgroep Lokaal Spoor wordt hard gewerkt om de verschillende partijen op één lijn te krijgen als het gaat om veiligheid. “Binnen de lightrailbedrijven is er veel verschil in de manier waarop met veiligheid wordt omgegaan. Dat gaat van signalen op en rond het spoor tot de kleur van veiligheidsvestjes. Al die verschillen zijn heel verwarrend, vooral voor werknemers die voor verschillende lightrailbedrijven werken. In de werkkamer bespreken we met elkaar – en met aannemers en ingenieursbureaus – hoe we daar iets aan kunnen doen. Hét grote winstpunt van 2017 is dat we veel dichter bij elkaar zijn gekomen. We leren van elkaar en komen tot oplossingen die breed gedragen worden.”


‘Als lightrailbedrijven zijn we in 2017 veel dichter bij elkaar gekomen’

 

Werken aan VVW en DVP
Als we inzoomen op die oplossingen, wordt duidelijk wat er concreet is bereikt. “RailAlert is in het verleden voornamelijk gericht geweest op heavyrail, maar lightrail is toch een specifiek vakgebied. Afgelopen jaar hebben we onderzocht hoe we de bestaande regelgeving en opleiding – die geschreven is voor heavyrail – kunnen laten aansluiten op de wensen van en de beleving bij de lightrailbedrijven. In de werkkamer hebben we één actuele regelgeving voor onze bedrijven opgesteld: VVW-Tram en -Metro. Dat is een heel grote stap geweest. Verder is de veiligheidstraining Veilig werken aan Tram- Of Metrospoor (VTOM) ontwikkeld, waarin mensen heel bewust getraind worden in houding en gedrag. En we hebben de eerste demo met het Digitaal Veiligheidspaspoort gedaan, dat in 2018 uitgerold wordt.”

Andere focus
Als bestuurslid ziet Paul tot slot ook dat railAlert zelf een verandering doormaakt. Het accent ligt steeds minder op het ‘voorschrijven’ en steeds meer op het sámen werken aan veiligheidsbewustzijn: “In het verleden waren we naar mijn mening soms nog wel eens wat ouderwets. Wij wisten wat goed was voor jou en jij moest je aan onze regels houden. Het gebeurde natuurlijk vanuit een positieve motivatie, maar in de huidige maatschappij werkt dat niet meer. Je moet aansluiten op de behoefte die leeft bij je eigen werknemers en bij de bedrijven die voor je werken. Het gaat om draagvlak creëren en aandacht hebben voor beleving en zingeving. Daarvoor moet je vanuit de mens denken en samen optrekken. Die verschuiving van focus hebben we nu ingezet en dat vind ik een heel mooie ontwikkeling. Dan wíl iedereen meedoen in plaats van dat ze móéten meedoen.” 

6.    2017 in resultaten

De werkkamers van railAlert leggen de basis voor een professionele, veilige inzet van personen, middelen en systemen rond het spoor.

Werkkamer Persoonscertificering

Werkkamer Persoonscertificering

 • Herziening certificaten en schema’s in lijn met NVW.

Het nieuwe Normenkader Veilig Werken (NVW) maakt aanpassing van certificeringen en schema’s nodig. We hebben hiervoor een plan van aanpak gemaakt, de uitvoering loopt.

 • Ondersteuning van TVMS-programma met TL Baan.

De certificering voor de Technisch Leider Baan (TL Baan) is afgerond. Daarmee is de basis gelegd voor het opleiden van vakmensen tot TL Baan, via het programma Technisch Vakmanschap (TVMS).

 • Herziening van technische taken.

Een groot aantal technische taken is herzien, zodat ze beter aansluiten op de actuele situatie.

 • Uitbreiding van de werkkamer

Met de komst van Lia Wentick is ons team aangevuld met een medewerker die zich specifiek richt op het beheer van de certificeringen en examens voor Lokaal Spoor.

 


Lees meer over de Werkkamer Persoonscertificering.

Werkkamer Productcertificering

Werkkamer Productcertificering

 • Groei van het aantal gecertificeerde middelen

We hebben 5 hekwerken gecertificeerd en 3 GW-installaties opgenomen in het proces.

 • Aanpassing van het certificeringsschema

Het certificeringsschema is geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen.

 • Ontwikkeling van certificering voor EV-middelen

In samenwerking met de Werkkamer Regelgeving EV is een eerste aanzet gegeven voor de certificering van middelen om elektrocutie te voorkomen.

 • Herijking van de werkkamer

In opdracht van het bestuur hebben we in een sessie gekeken hoe we processen binnen de werkkamer kunnen vereenvoudigen.

 


Lees meer over de Werkkamer Productcertificering.

Werkkamer Systeemcertificering

Werkkamer Systeemcertificering

 • Update certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging

We hebben de teksten van de certificeringsregeling geactualiseerd, aangescherpt en aangevuld.

 • Inventarisatie rond het thema ‘zzp’

Er is onderzocht wat de knelpunten zijn rond NVW-taken die door zzp’ers worden uitgevoerd.

 • Invoering van Best Practice Classificatie NVW-functionarissen

We hebben een Best Practice ontwikkeld: een classificatiesysteem dat helpt om de kwaliteit van het werk te borgen en de juiste NVW-functionaris op de juiste plek te krijgen.

 • Eerste Harmonisatiedag Keuringsinstituten

Op 5 oktober 2017 hebben we de eerste Harmonisatiedag Keuringsinstituten met PO-keuringsartsen gehouden. De Werkkamers Systeemcertificering en Persoonscertificering waren hierbij aanwezig.

 


Lees meer over de Werkkamer Systeemcertificering.

Werkkamer Regelgeving EV

Werkkamer Regelgeving EV

 • RLN00128 voortaan onderdeel van VVW-HS

RailAlert heeft de regelgeving rond RLN00128 overgenomen van ProRail. We hebben RLN00128 volledig verwerkt in het concept voor het Voorschrift Veilig Werken Hoogspanning (VVW-HS). Er is ook een plan opgesteld om dit voorschrift te implementeren.

 • Handboeken LS voortaan onderdeel van VVW-HS

RailAlert heeft ook de Elektrotechnisch Veiligheid Handboeken Lokaal Spoor overgenomen. We hebben een begin gemaakt met het harmoniseren van deze handboeken en de basis gelegd voor de integratie in VVW-HS.

 • Certificering EV-werkplekbeveiligingsmiddelen

Samen met de Werkkamer Productcertificering hebben we een eerste inventarisatie gedaan voor de certificering van middelen ter voorkoming van elektrocutie.

 • Concept Brancherichtlijn ‘Werken onder spanning Lokaal Spoor’

Voor de Lokaal Spoor-organisaties zijn conceptrichtlijnen opgesteld voor het werken met spanning.

 • Concept Brancherichtlijn ‘Werken in vochtige ruimten’

We hebben kaders opgesteld voor het werken in vochtige ruimten. De werkgroep SWiTSj gaat deze verder invullen en uitwerken.

 • Voorbereiding kaderdocument ‘regelgeving VVW-LS’

Onder aanvoering van ProRail werken we aan het opstellen van de kaders voor de regelgeving binnen het Voorschrift Veilig Werken Laagspanning (VVW-LS).

 • Betere positionering van werkkamer

We hebben veiligheidsinitiatieven en feitenrapportages (incidenten) actief met de branche gedeeld.

 


Lees meer over de Werkkamer Regelgeving EV.

Werkkamer Uitwerken Regelgeving

Werkkamer Uitwerken Regelgeving

 • Update ‘VVW-Trein’

Na een consultatieronde is een nieuw concept voor het Voorschrift Veilig Werken Trein (VVW-Trein) opgesteld. In 2018 wordt gestart met pilots op basis van dit concept.

 • Ontwikkeling risicoregister & ALARP-aanrijdgevaar

In de aanloop naar een risicoregister hebben we een plan van aanpak opgesteld voor een proces- en foutenboomanalyse. In 2018 start het onderzoek rond dit thema.

 • Vernieuwde versie Veiligheidsdashboard

Het Veiligheidsdashboard is uitgebreid met de mogelijkheid voor kwalitatieve analyses. Onnodige invoervelden zijn verwijderd en gebruikerservaringen zijn verwerkt.

 • Evaluaties van diverse thema’s

We hebben ‘Veiligheid bij functieherstel’, ‘Penwijzigingen WBI’ en ‘BR Markeren van de werkplek’ geëvalueerd.

 


Lees meer over de Werkkamer Uitwerken Regelgeving.

Werkkamer Lokaal Spoor

Werkkamer Lokaal Spoor

 • Update VVW-Metro

Het Voorschrift Veilig Werken Metro is geïmplementeerd bij GVB. VVW-Metro is redactioneel herzien en lokale regelgevingen zijn vereenvoudigd.

 • Update VVW-Tram

Er is een nieuwe versie van het Voorschrift Veilig Werken Tram gepubliceerd. Lokale regelgevingen zijn vereenvoudigd. VVW-Tram is geïmplementeerd bij RTU, RET en GVB.

 • Invoering van Best Practices

We hebben de Catalogus Werkplekbeveiliging Metro en de Zichtafstanden Metro gepubliceerd.

 • Eerste aanzet voor VTOM en DVP

Bij de RET is een demo gedaan met de training Veiligheid en Toegang Op de Metrobaan (VTOM), de opstap naar het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP). Railcenter gaat de training verder ontwikkelen.

 • Certificeringsschema’s Lokaal Spoor

De certificeringsschema’s voor Leider Werkplekbeveiliging (LWB-Metro), Leider Lokale Veiligheid (LLB-Metro) en Veiligheidspersoon (VHP-Metro en VHP-Tram) zijn vastgesteld.

 • E-learning VHP-Tram

De online basismodule voor VHP-Tram is live, inclusief enkele kopmodules. Er zijn lokale opleidingen gestart en de examinering is gereed.

 


Lees meer over de Werkkamer Lokaal Spoor.

RailAlert aanwezig bij RailTech

Sponsoring van de Tour des Postes

Marcel Edwards genomineerd voor stagebegeleider van het Jaar

Stichting railAlert verhuist naar Amersfoort

Kleur veiligheidskleding van geel naar oranje

Eerste ontmoeting veiligheidsinspecteurs

Bijeenkomsten ‘Veilig werken aan metro- en tramspoor’

Veiligheidsinspecteurs ontvangen certificaat

8.    2017 in cijfers

RailAlert monitort eigen programma’s, houdt veiligheidsinspecties op bouwplaatsen en registreert incidenten rond het spoor. Samen geven deze cijfers zicht op risico’s en kansen rond veilig werken.

 

Digitaal Veiligheidspaspoort

Veiligheidsdashboard

SafetyWalks

Persoonscertificering

Systeemcertificering

Digitaal Veiligheidspaspoort

Het DVP is hét toegangsbewijs tot bouwterreinen aan het spoor. Via inspecties kijken we of DVP-houders de regels van de pas hanteren.

60.000

spoorwerkers hebben een DVP

8

veiligheidsinspecteurs controleren dagelijks het gebruik van het DVP

5589

pashouders werden sinds juli 2017 gecontroleerd

74

pashouders droegen niet de voorgeschreven pmb’s

29

pashouders werkten zonder DVP en/of instructie

41

pashouders hielden zich niet aan de meldprocedure

137

overtredingen werden er in totaal na toetsing geconstateerd

Veiligheidsdashboard

Via een meldapp kunnen bedrijven gevaarlijke situaties aan railAlert melden. We rapporteren deze gegevens via het Veiligheidsdashboard: een branchemeter voor veiligheid.

18

van de ruim 70 bedrijven hebben dit jaar één of meerdere incidenten gemeld

316

incidenten werden er in 2017 geteld, iets meer dan in 2016

161

maal was er sprake van een gevaarlijke situatie

50

ongevallen met letsel waarbij de medewerker langer dan 1 werkdag ziek bleef

50

ongevallen met materiële schade

Geen

ongevallen met fataal letsel

Het grootste risico blijkt een aanrijding met rail- of wegvoertuig

Als oorzaken voor incidenten worden vooral gebrekkige communicatie en nalatigheid genoemd

SafetyWalks

Tijdens SafetyWalks gaan directies van opdrachtgevers en opdrachtnemers samen op pad langs het spoor om veiligheid te bespreken. Het doel: de veiligheidscultuur naar een hoger plan tillen.

51

koppels deden in 2017 verslag van hun SafetyWalk

+

Positief waren ze vooral over de thema’s ‘houding en gedrag’ en ‘communicatie en procedures’ op de werkplekken

+/-

Verbeterpunten zagen ze ook, op de thema’s ‘locatie en bouwplaats’ en (opnieuw) ‘communicatie en procedures’

5

keer deden ze melding van een onveilige situatie

Persoonscertificering

Stichting railAlert speelt een sleutelrol bij de certificering van medewerkers in de spoorbranche. Daarmee dragen we bij aan een deskundige inzet van mensen.

60

verschillende certificaten zijn er voor werkers op en rond het spoor

3118

werknemers ontvingen dit jaar een nieuw certificaat

1879

certificaten werden uitgereikt voor Veiligheidstaken NVW: de grootste categorie

20

certificaten gingen naar de (nieuwe) functies TL Baan en praktijkbeoordelaar TL Baan

Systeemcertificering

Met de certificeringsregeling Werkplekbeveiliging en Personeelstellen werkt railAlert aan arbeids- en systeemveiligheid bij de bedrijven die deze taken uitvoeren.

37

bedrijven zijn door railAlert gecertificeerd als Werkplekbeveiligingsbedrijf of Personeelsteller

4

onaangekondigde audits uitgevoerd (conform de certificeringsregeling). Daarbij bleek dat de brancheafspraken niet altijd worden nageleefd. De resultaten zijn teruggekoppeld naar de betrokken bedrijven.

9.    colofon


Meer weten?

Heb je een vraag of opmerking over ons jaarverslag,
of wil je met railAlert in gesprek over veilig werken?
Neem contact met ons op, we praten graag verder.

Stichting railAlert

 

Railcenter
Soesterweg 244, 3812 BH Amersfoort
Postbus 165, 3800 AD Amersfoort

Telefoon: (085) 00 23 510

E-mail: info@railalert.nl

 

 

Colofon

Projectmanagement & eindredactie:
Carla Manten en Bas Popkema, Successupport

Bureauredactie:
Will Simons

Ontwerp en bouw:
BeeldBlinkers

Beeld:
Toon Akkermans, Eut van Berkum, railAlert

© RailAlert